خانه > کادر مدرسه > کادرآموزشی

کادرآموزشی

آموزگار پیش دبستان : سرکار خانم قلمی


آموزگار پایه اول : سرکار خانم آریانی


آموزگار پایه دوم :کلاس ۲/۱:سرکار خانم توکلی-کلاس ۲/۲:سرکارخانم امینی


آموزگار پایه سوم :سرکار خانم پاشایی


آموزگار پایه چهارم :سرکار خانم اولیایی


آموزگار پایه پنجم :سرکار خانم کیانی


آموزگار پایه ششم :سرکار خانم پایزوان