خانه > کادر مدرسه > کادر اداری

کادر اداری

موسس : سرکار خانم بابائی


مدیریت : سرکار خانم اکبر


 

معاونت آموزشی: سرکار خانم محبوبی


معاونت انضباطی : سرکار خانم قاسم پور


معاونت پرورشی : سرکار خانم بابائی


معاونت اجرائی : سرکار خانم اسکندری