خانه > خبر عمومی > آماده سازی برای مسابقات نجات تخم مرغ

آماده سازی برای مسابقات نجات تخم مرغ

آماده سازی و تست اولیه سازه نجات تخم مرغ توسط دانش آموزان پایه چهارم
از بین چهار سازه ساخته شده توسط دانش آموزان یک سازه با موفقیت پرتاب شد و برای روز مسابقه انتخاب
گردید.